Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Proof of Life

København

Foreningen er stiftet den 12. marts 2006.

 

§ 2 Formål

Proof of Life’s formål er at sætte fokus på, inspirere og støtte unge voksne kræftpatienter (18 – 40 år) uanset køn og kræftdiagnose.

Proof of Life skal i sine aktiviteter virke for at udvikle, udbygge, styrke og støtte fysiske aktiviteter/igangsættelse af idrætstilbud samt aktivitets-rejser og/eller rekreationstilbud for unge voksne personer, der har eller har haft en kræftsygdom.

Foreningen er stiftet med udgangspunkt i realiseringen af initiativet ’Team Proof of Life’ (på dansk Kræftpræstationen), der gennemføres i løbet af 2006 og 2007 af foreningens stiftere heriblandt 13 unge voksne og tidligere kræftpatienter.

Al deltagelse i Proof of Life’s aktiviteter sker på eget ansvar og foreningens ledelse (generalforsamling, bestyrelse eller medlemmer af nedsatte udvalg) kan ikke påtage sig noget ansvar for de enkelte medlemmers helbredsmæssige tilstand eller eventuelle konsekvenser af deltagelse i den pågældende aktivitet.

§ 3 Medlemskab

Som støttemedlem kan foreningen optage enhver uanset køn og alder.

Som aktivt medlem kan foreningen optage enhver der er har haft en kræftsygdom og er mellem 18 og 40 år på indmeldelsestidspunktet.

Kun aktive medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter og vælges til bestyrelsesarbejde.

Dog kan medlemmer, der har medvirket i stiftelsen af foreningen vælges til bestyrelsesarbejde, selvom de ikke opfylder foranstående kriterier.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, første gang inden udgangen af april måned 2007. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne per e-mail sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har e-mail kan rekvirere materialet hos Foreningens kasserer eller sekretær. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af sekretær
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling, dog at indkaldelse kan ske med 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

§ 13 Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af mindst fire medlemmer (en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær) og vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling (første gang dog af den stiftende generalforsamling). Generalforsamlingen kan dog beslutte at vælge yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen består af højst 6 medlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, som opfylder kriterierne for aktive medlemmer, beskrevet i § 3.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme dog afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 14 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan endvidere i forbindelse med gennemførelsen af et konkret projekt beslutte at delegere tegningsretten helt eller delvist til medlemmer af et udvalg nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening (såfremt tegningsretten er delegeret til et eller flere medlemmer af et udvalg kræves dog underskrift af mindst 2 medlemmer af udvalget eller såfremt, der kun er delegeret tegningsret til ét udvalgsmedlem, kræves underskrift af dette udvalgsmedlem i forening med formanden eller kassereren). Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 5.000 godkendes af generalforsamlingen.

§ 15  Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31. december 2006. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 16  Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.